شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹ /۱۵ رجب ۱۴۴۲

مسیر

نرم افزار "تنهايي با خدا"

نرم افزار "تنهايي با خدا"

محتويات 
* فضيلت ماه رجب 
* ادعيه روزانه ماه رجب
* اعمال مخصوصه ماه رجب
* اعتکاف
و...

موضوع نرم افزار: 
پیوستاندازه
Binary Data نرم افزار "تنهايي با خدا"۸۶۷.۸۱ کیلوبایت