مسیر

ویژگی ها و معایب پژوهش ماشینی

مهم ترین مزایا : انبوه بودن منابع که عناوین و موضوعات مختلف بسیاری در یک نرم افزار جمع آوری شده است؛ تعداد خروجی های بیشتر که برای جستجو یک کلمه خروجی های زیادی به ما می دهد؛ تعدد موضوعات.
معایب : سطحی بودن تحقیقات، عدم توجه به نکات و ریزبینی های علمی به خاطر مواجه با انبوهی از اطلاعات. 

 

دانلود حجم
دریافت فایل ۱۱.۸۵ مگابایت