مسیر

راه های جذب افراد به خود

- برای جذب دیگران به خود ، باید شنونده خوبی بود ؛ خوب شنیدن یک هنر است.
- به دیگران فرصت دیده شدن باید داد.
- مدح به جا و تشویق به جا از دیگران یکی از عوامل جذب است.

دانلود حجم
دریافت فایل ۱۲.۲۷ مگابایت