مسیر

پاورپوینت / واجبات نماز

پاورپوینت واجبات نماز

محتوا

* موالات

* ترتیب

* قیام

* نیت

* تکبیره الاحرام

* قرائت

* رکوع

*سجود

* تشهد

* سلام

موضوع نرم افزار: 
پیوستاندازه
فایل پاورپوینت واجبات نماز۹.۹۷ مگابایت