مسیر

مرحله ی قبل از بروز خشم و عصبانیت

- وقتی عامل بیرونی در ایجاد عصبانیت بوجد می آید ، به دنبال آن فکری و اعتقادی در ذهن پدید می آورد ؛ که با نتیجه گیری بواسطه آن طرز فکر ، شروع به پدید آمدن آثار عصبانیت در فرد می شود ؛ چه بسا بعضی از این افکارات ، بی دلیل و منفی نگرانه باشد که به دنبال آن ، واکنش هیجانی نامطلوب ایجاد می شود.

دانلود حجم
دریافت فایل ۷.۶۵ مگابایت