مسیر

روش های حواسپرتی در کنترل خشم

- وقتی یک موضوع ناراحت کننده و یا خشمی بر فرد عارض می شود ، می توان به کمک روش هایی ذهن خود را از آن مطلب ، دور کند ؛ مانند شمارش اعداد به صورتی که ذهن درگیر آن شود ؛ مثلا اعداد را برعکس بشمارد.

دانلود حجم
دریافت فایل ۶.۹۲ مگابایت