مسیر

تفاوت عادت با وسواس

- وسواس فکری ، یعنی رفتار ناخودآگاهی که قابل کنترل نیست و وسواس رفتاری زیر بنای آن فکرهای وسواس گونه است ، یعنی اموری که غیر ارادی و بلکه فرد خود را مجبور می داند که انجام دهد ؛ مثل وسواس در طهارت ؛ ولی زمانی که فرد دائما کاری را به عنوان روش و تکنیک، با اراده خود انجام می دهد ، عادت می گویند.

دانلود حجم
دریافت فایل ۷.۶۴ مگابایت