شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ /۱۵ محرم ۱۴۴۴

مسیر

دریافت ویدئو

- عفاف انواع مختلفی دارد : عفاف گفتاری ، عفت مالی ، عفت جنسی ، عفت رفتاری و ...
- حیا در حضرت زهرا با جمله ی گهربارشان که فرمودند : انّی استحیی من الهی ؛ دو روز در منزلشان غذا نبود و فرمودند من حیا می کنم از شوهرم در خواست غذا کنم.
- سازگاری و کنار آمدن با سختی ها در زندگی حضرت به گونه ای بود که با چهار فرزند کوچک در منزل و جنگ های پی در پی که شوهرشان حضور داشتند و زخم هایی که در جنگ می دیدند.

ارتباط در ایتا