شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ /۱۵ محرم ۱۴۴۴

مسیر

دریافت ویدئو

- اصل مشارکت در امور اجتماعی مانند خطبه حضرت
- اصل ایثار و سوره هل اتی
- عزم های فاطمی مانند عزم بر ازدواج ، عزم بر دفاع از ولی خدا ، عزم ترجیح سخن بر سکوت.
- اصل رضایت مندی ، راضيه ى مرضيه

ارتباط در ایتا