شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ /۱۵ محرم ۱۴۴۴

مسیر

دریافت ویدئو

- حضرت زهرا از هر فرصتی برای مبارزه با ظلم استفاده کرد ، از گریه ، از آمدن به درب خانه مهاجر و انصار ، با زنها صحبت کردند ، به طور انفرادی و به طور اجتماع با افراد صحبت کردند ، دفنشان در شب ، نماز نخوندن بر او ، پنهان بودن مزارش ؛ اینها همه فرصت هایی که حضرت زهرا به خوبی استفاده کردند.

ارتباط در ایتا