مسیر

ابعاد مختلف انسان (۲)

دریافت ویدئو

- نوجوانان در بُعد حسی و حرکتی ، دارای اشتباهات و ناشی گری هایی نسبت به جوانان دارند.
- بُعد شناختی ، همان بعدی که تحت عنوان فکر ، باور و اعتقاد دانسته می شود.
- بُعد هیجانی ؛ احساسات و عواطف و امور مربوط به این قضیه.
- بُعد اجتماعی ؛ انسان موجودی ذاتا اجتماعی است.