دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰ /۲۳ ربيع الثاني ۱۴۴۳

مسیر

- نوجوانان در بُعد حسی و حرکتی ، دارای اشتباهات و ناشی گری هایی نسبت به جوانان دارند.
- بُعد شناختی ، همان بعدی که تحت عنوان فکر ، باور و اعتقاد دانسته می شود.
- بُعد هیجانی ؛ احساسات و عواطف و امور مربوط به این قضیه.
- بُعد اجتماعی ؛ انسان موجودی ذاتا اجتماعی است.

ارتباط در ایتا