مسیر

تفکّرات غیر منطقی : قانون همه یا هیچ (۲)

دریافت ویدئو

- بعضی افراد تصورشان از خوب بودن افراد این است که همه ی ملاک های خوب را بایستی داشته باشد و هنگامی که یک عیبی را می بینند سریع حکم به بد بودن آن فرد می کنند و هیچ به خوبی های فراوان دیگر آن فرد نمی کنند.