مسیر

کمال خواه افراطی

- کمال طلبی ذات انسان است ولی کمال خواه افراطی یعنی اینکه فرد انتظار دارد که
هیچ وقت ، هیچ چیز از زندگی او نبایستی دارای عیب و یا نقص باشد.

دانلود حجم
دریافت فایل ۳.۹۱ مگابایت