جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ /۱۳ شوال ۱۴۴۱

مسیر

تفکرات غیر منطقی : شخصی سازی (۱)

دریافت ویدئو

- شخصی سازی یعنی فرد ، اموری را که به او مربوط نمی شود را به خودش نسبت می دهد ؛ مثلا علت بدبختی دیگری را به خودش نسبت داده و گناهی را که نکرده را تقصیر خود می داند.