مسیر

تفکرات غیر منطقی : تعمیم های بی مورد

- بدون داشتن دلیل موثق ، حکم یک چیز را به کل چیزهای دیگر انتقال دادن را تعمیم بی مورد گویند ؛ مثلا با خستگی بدن خودش حکم کند که کل افراد دیگر هم خسته اند.

دانلود حجم
دریافت فایل ۹.۸۴ مگابایت