مسیر

راهکار رفتار جرئت مندانه و ترک رودربایستی(۱)

- مهارت نه گفتن ، با پر روئی فرق دارد ؛ بین صراحت و جسارت تفاوت است ، چون در صراحت واضح به دیگران توضیح داده می شود و در جسارت به دیگران حمله می شود.

دانلود حجم
دریافت فایل ۷.۰۳ مگابایت