چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸ /۲ رجب ۱۴۴۱

مسیر

مدیر کل امور تبلیغی معاونت فرهنگی و تبلیغی:
حجت الاسلام کمال: بـه منظـور موفقیـت در عرصه گسترش و تعمیق باورهای دینی و مقابله با آسـیب های اجتماعی در بیـن جوانـان، توجـه بـه قـرآن و نمـاز بـه عنـوان یکـی از راهکارهـای مهم تأثیرگزار و مورد تأ کید قرآن و روایات بایـد در دسـتور کار مبلغان قرار گیرد

به گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین یحیی کمال مدیرکل امور تبلیغی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی در همایش مبلغان اوقات فراغت تابستان اظهار داشت: با توجه به دغدغـه های مقام معظم رهبری، مبلغان طرح اوقــات فراغــت تابستان در این فرصت ارزشمند تبلیغی بـه دو عنصر، جریان سازی و اثر بخشی تبلیغی توجه ویژه داشـته باشـند.
وی بـه انتظـارات و بایسـته هـای تبلیغـی در فرصـت ارزشـمند تابسـتان اشـاره کـرد و فرصـت تابسـتان را بـه جهـت گزینـش مبلغان متخصـص و توانمنـد دانـش آمـوزی، حضـور و فرصـت طولانـی تـر مبلغـان در بین مخاطبان، تعطیلـی مـدارس و آزاد تـر بودن دانـش آمـوزان، زمـان بسـیار مناسـبی بـرای برنامـه ریـزی تبلیغـی مبلغـان دانسـت.
مدیرکل امور تبلیغی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی قرآن محوری و توجه دادن به اهمیت نماز در فعالیت های تبلیغی را یکی دیگـر از نـکات قابـل توجـه مبلغـان دانسـت و تصریـح کـرد: بـه منظـور موفقیـت در عرصه گسترش و تعمیق باورهای دینی و مقابله با آسـیب های اجتماعی در بیـن جوانان، توجه بـه قرآن و نماز بـه عنوان یکـی از راهکارهای مهم تأثیرگزار و مورد تأکید قرآن و روایات بایـد در دسـتور کار مبلغان مکتب اهـل بیـت (علیهم السلام) قـرار گیـرد.
وی ایجاد نهضت قرآن گستری و اقامــه نماز و تشــکیل هیئــات و گروه های یاوران قرآن و نماز از سوی مبلغان را مورد تأکید قرار داد و افزود: به تجربه ثابت شده اسـت بـه هـر انـدازه در جامعـه توجـه بـه قـرآن و نمـاز افزایـش یابـد، بـه همان میزان آسیب هـای اجتماعی و بـد اخلاقی در خانـه و جامعه کاهـش پیـدا خواهـد کـرد.
حجــت الاسلام والمسـلمین کمال اظهار داشـت: دشمن و اسـتکبار جهانی بـه منظـور کـم رنگ کردن باورهای دینی و افزایش آسیب هــای اجتماعــی در جامعـه، سـرمایه گذاری کلانی از طـرق مختلـف از جمله گسـترش فضـای مجازی، پراکندن شـبهات اعتقـادی و سیاسـی و مباحث ضد اخلاقی کرده است و لازم اسـت کــه مبلغـان در کنار ترویج آموزه های قرآنی و معارف اهل بیت (علیهم السلام) آشـنایی کاملی از فضای مجازی، سواد رسانه و جدیدترین شـبهات ارائـه شـده از سـوی دشمن در ایـن فضاهـا داشـته باشـند.
وی از مبلغان خواسـت در کنار فعالیت های ترییتی و تبلیغی در مسـاجد، کانونها و اماکـن عمومـی، بـه همـراه مخاطبـان و دانـش آمـوزان سرکشـی از برخـی از مراکز مانند یتیـم خانه ها، سالمندان و بیمارستان ها را در دستور کار خـود قـرار دهنـد.
مدیـرکل امور تبلیغی معاونـت فرهنگـی و تبلیغـی دفتـر تبلیغات اسلامی اظهار داشت: اعـزام مبلغ طرح اوقات فراغـت تابسـتان بــا حضور بیش از ۴۵۰ مبلغ توانمند دارای تجربـه، سابقه و مهـارت تبلیغ دانـش آموزی و کودک و نوجوان در قالـب اعـزام انفـرادی و گروهـی و از تاریـخ ۱۵ تیرمـاه لغایـت ۲۵ مرداد و بـه مـدت ۴۰ روز بـه سراسـر کشـور انجـام خواهـد شـد.
وی خاطرنشان کرد: در این اعزام، غالب فعالیت های تبلیغی در مباحث دانش آمـوزی و کـودک و نوجـوان در مسـاجد و کانـون هـای فرهنگـی تمرکـز یافتـه اســت، همچنیــن مبلغــان اعزامــی بــا حضــور در اماکن عمومی، بیمارستان هــا، زندان ها، تفرجگاه ها و سـواحل نیـز فعالیـت تبلیغی خواهند داشت.