شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ /۲۵ ذو الحجة ۱۴۴۱

مسیر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بلاغ، برندگان مسابقه کتابخوانی خلاصه نقد شبهات پیرامون قرآن کریم (ویژه مبلغان دفتر تبلیغات اسلامی) به شرح ذیل اعلام می شود:

شماره همراه جایزه
۱۵۸۴***۰۹۱۳ دویست هزار تومان
۰۴۴۹***۰۹۰۳ دویست هزار تومان
۰۴۸۹***۰۹۲۲ دویست هزار تومان
۲۲۶۳***۰۹۱۳ دویست هزار تومان
۷۰۲۳***۰۹۱۳ دویست هزار تومان
۷۱۰۹***۰۹۱۹ دویست هزار تومان
۲۴۱۱***۰۹۳۶ دویست هزار تومان
۷۷۴۸***۰۹۱۱ دویست هزار تومان
۴۶۱۷***۰۹۱۳ دویست هزار تومان
۳۷۰۰***۰۹۱۴ دویست هزار تومان
۶۴۲۶***۰۹۳۰ دویست هزار تومان
۴۹۶۶***۰۹۳۶ دویست هزار تومان
۹۰۲۳***۰۹۱۲ دویست هزار تومان
۴۰۲۹***۰۹۱۴ دویست هزار تومان
۲۸۷۶***۰۹۱۲ دویست هزار تومان
۱۱۷۸***۰۹۱۹ دویست هزار تومان
۲۵۰۹***۰۹۱۲ دویست هزار تومان
۶۶۲۷***۰۹۱۵ دویست هزار تومان
۲۷۹۰***۰۹۱۳ دویست هزار تومان
۸۹۰۶***۰۹۱۳ دویست هزار تومان
۸۵۴۸***۰۹۱۹ دویست هزار تومان
۹۸۱۲***۰۹۱۳ دویست هزار تومان
۳۳۰۷***۰۹۱۹ دویست هزار تومان
۵۴۹۹***۰۹۳۶ دویست هزار تومان
۰۵۷۲***۰۹۱۹ دویست هزار تومان
۵۳۸۹***۰۹۱۲ دویست هزار تومان
۹۲۷۰***۰۹۱۲ دویست هزار تومان
۴۶۰۶***۰۹۱۹ دویست هزار تومان
۵۹۷۴***۰۹۱۲ دویست هزار تومان
۲۷۹۶***۰۹۱۲ دویست هزار تومان
۲۴۵۵***۰۹۱۳ دویست هزار تومان
۴۰۴۴***۰۹۱۳ دویست هزار تومان
۰۲۵۸***۰۹۳۵ دویست هزار تومان
۳۳۰۱***۰۹۱۰ دویست هزار تومان
۹۳۴۶***۰۹۱۹ دویست هزار تومان
۰۴۳۷***۰۹۱۴ دویست هزار تومان
۹۲۷۹***۰۹۳۹ دویست هزار تومان
۶۱۹۰***۰۹۱۹ دویست هزار تومان
۱۲۴۶***۰۹۱۰ دویست هزار تومان
۰۰۳۱***۰۹۱۹ دویست هزار تومان
۹۶۳۲***۰۹۱۹ دویست هزار تومان
۹۸۳۶***۰۹۳۵ دویست هزار تومان
۸۱۴۷***۰۹۱۳ دویست هزار تومان
۰۴۸۴***۰۹۱۴ دویست هزار تومان
۹۳۵۱***۰۹۱۲ دویست هزار تومان
۹۶۲۰***۰۹۱۲ دویست هزار تومان
۵۶۰۱***۰۹۳۵ دویست هزار تومان
۱۸۵۷***۰۹۱۵ دویست هزار تومان
۰۳۴۳***۰۹۱۹ دویست هزار تومان
۸۶۲۰***۰۹۱۹ دویست هزار تومان
۱۱۲۵***۰۹۱۹ دویست هزار تومان
۴۷۲۲***۰۹۲۲ دویست هزار تومان
۷۱۹۶***۰۹۱۹ دویست هزار تومان
۲۱۲۳***۰۹۱۹ دویست هزار تومان
۳۹۰۶***۰۹۱۲ دویست هزار تومان
۰۷۲۵***۰۹۱۲ یکصد و پنجاه هزار تومان
۹۸۲۳***۰۹۱۳ یکصد و پنجاه هزار تومان
۸۷۲۲***۰۹۱۹ یکصد و پنجاه هزار تومان
۹۶۷۴***۰۹۱۰ یکصد و پنجاه هزار تومان
۵۶۱۶***۰۹۱۹ یکصد و پنجاه هزار تومان
۴۸۷۵***۰۹۱۹ یکصد و پنجاه هزار تومان
۶۲۲۷***۰۹۱۹ یکصد و پنجاه هزار تومان
۸۸۵۲***۰۹۱۹ یکصد و پنجاه هزار تومان
۵۳۹۹***۰۹۳۶ یکصد و پنجاه هزار تومان
۳۰۶۵***۰۹۱۵ یکصد و پنجاه هزار تومان
۵۴۸۶***۰۹۳۶ یکصد و پنجاه هزار تومان
۵۳۹۹***۰۹۱۳ یکصد و پنجاه هزار تومان
۶۳۷۹***۰۹۱۰ یکصد و پنجاه هزار تومان
۵۵۲۳***۰۹۱۳ یکصد و پنجاه هزار تومان
۸۱۱۵***۰۹۱۳ یکصد و پنجاه هزار تومان
۴۹۲۷***۰۹۱۷ یکصد و پنجاه هزار تومان
۵۹۲۲***۰۹۱۷ یکصد و پنجاه هزار تومان
۰۰۴۸***۰۹۳۰ یکصد و پنجاه هزار تومان
۷۵۱۹***۰۹۱۹ یکصد و پنجاه هزار تومان
۱۹۹۳***۰۹۱۴ یکصد و پنجاه هزار تومان
۴۳۱۰***۰۹۱۲ یکصد و پنجاه هزار تومان
۱۱۵۰***۰۹۱۵ یکصد و پنجاه هزار تومان
۵۶۱۹***۰۹۱۲ یکصد و پنجاه هزار تومان
۳۵۸۲***۰۹۳۵ یکصد و پنجاه هزار تومان
۶۰۶۵***۰۹۱۹ یکصد و پنجاه هزار تومان
۱۹۴۳***۰۹۱۴ یکصد و پنجاه هزار تومان
۱۵۷۴***۰۹۱۰ یکصد و پنجاه هزار تومان
۵۷۶۳***۰۹۳۷ یکصد و پنجاه هزار تومان
۲۷۸۵***۰۹۱۹ یکصد و پنجاه هزار تومان
۶۳۱۸***۰۹۱۳ یکصد و پنجاه هزار تومان
۷۷۴۶***۰۹۱۹ یکصد و پنجاه هزار تومان
۵۴۴۸***۰۹۱۱ یکصد و پنجاه هزار تومان
۷۰۵۶***۰۹۱۹ یکصد و پنجاه هزار تومان
۴۷۶۸***۰۹۱۹ یکصد و پنجاه هزار تومان
۲۹۴۶***۰۹۱۹ یکصد و پنجاه هزار تومان
۱۹۰۵***۰۹۱۲ یکصد و پنجاه هزار تومان
۸۵۵۹***۰۹۱۲ یکصد و پنجاه هزار تومان
۴۱۸۳***۰۹۳۵ یکصد و پنجاه هزار تومان
۳۲۷۸***۰۹۱۲ یکصد و پنجاه هزار تومان
۸۶۲۶***۰۹۱۹ یکصد و پنجاه هزار تومان
۸۶۹۲***۰۹۱۲ یکصد و پنجاه هزار تومان
۲۹۵۵***۰۹۱۹ یکصد و پنجاه هزار تومان
۶۵۴۵***۰۹۱۰ یکصد و پنجاه هزار تومان
۱۴۷۸***۰۹۳۹ یکصد و پنجاه هزار تومان
۲۹۷۵***۰۹۱۰ یکصد و پنجاه هزار تومان
۷۹۳۴***۰۹۰۳ یکصد و پنجاه هزار تومان
۷۶۹۸***۰۹۱۷ یکصد و پنجاه هزار تومان
۰۵۱۴***۰۹۱۹ یکصد و پنجاه هزار تومان
۵۲۶۸***۰۹۱۲ یکصد و پنجاه هزار تومان
۸۵۴۲***۰۹۱۲ یکصد و پنجاه هزار تومان
۵۹۲۵***۰۹۱۹ یکصد و پنجاه هزار تومان
۰۰۸۸***۰۹۳۳ یکصد و پنجاه هزار تومان
۹۳۰۸***۰۹۱۵ یکصد و پنجاه هزار تومان
۰۱۱۴***۰۹۱۰ یکصد و پنجاه هزار تومان
۱۸۲۵***۰۹۳۹ یکصد و پنجاه هزار تومان
۲۷۹۴***۰۹۱۳ یکصد و پنجاه هزار تومان
۸۸۳۹***۰۹۱۳ یکصد و پنجاه هزار تومان
۶۲۵۱***۰۹۱۳ یکصد و پنجاه هزار تومان
۷۶۵۵***۰۹۳۸ یکصد و پنجاه هزار تومان
۴۵۲۲***۰۹۱۳ یکصد و پنجاه هزار تومان
۵۵۶۹***۰۹۱۳ یکصد و پنجاه هزار تومان
۲۳۴۹***۰۹۱۰ یکصد و پنجاه هزار تومان
۸۰۳۴***۰۹۱۷ یکصد و پنجاه هزار تومان
۷۲۱۸***۰۹۱۹ یکصد و پنجاه هزار تومان
۰۲۲۸***۰۹۱۷ یکصد و پنجاه هزار تومان
۳۹۷۹***۰۹۳۶ یکصد و پنجاه هزار تومان
۳۱۱۰***۰۹۱۲ یکصد و پنجاه هزار تومان
۰۵۸۰***۰۹۱۲ یکصد و پنجاه هزار تومان
۰۳۳۶***۰۹۱۴ یکصد و پنجاه هزار تومان
۸۲۷۴***۰۹۱۳ یکصد و پنجاه هزار تومان
۸۸۶۲***۰۹۱۹ یکصد و پنجاه هزار تومان
۶۷۳۵***۰۹۱۳ یکصد و پنجاه هزار تومان
۹۲۲۶***۰۹۱۸ یکصد و پنجاه هزار تومان
۸۱۲۸***۰۹۱۹ یکصد و پنجاه هزار تومان
۴۷۸۶***۰۹۱۲ یکصد و پنجاه هزار تومان
۲۸۲۰***۰۹۱۰ یکصد و پنجاه هزار تومان
۱۷۱۵***۰۹۰۱ یکصد و پنجاه هزار تومان
۳۲۰۴***۰۹۱۹ یکصد و پنجاه هزار تومان
۴۳۰۷***۰۹۱۵ یکصد و پنجاه هزار تومان
۴۰۶۲***۰۹۱۹ یکصد و پنجاه هزار تومان
۱۸۰۷***۰۹۳۰ یکصد و پنجاه هزار تومان
۰۲۹۳***۰۹۳۷ یکصد و پنجاه هزار تومان
۰۶۶۹***۰۹۱۰ یکصد و پنجاه هزار تومان
۲۱۵۸***۰۹۱۲ یکصد و پنجاه هزار تومان
۷۱۶۶***۰۹۱۹ یکصد و پنجاه هزار تومان
۵۵۴۲***۰۹۱۳ یکصد و پنجاه هزار تومان
۳۷۷۲***۰۹۱۴ یکصد و پنجاه هزار تومان
۵۳۱۴***۰۹۰۱ یکصد و پنجاه هزار تومان
۸۰۷۳***۰۹۱۰ یکصد و پنجاه هزار تومان
۲۲۸۶***۰۹۱۹ یکصد و پنجاه هزار تومان
۷۵۴۲***۰۹۱۰ یکصد و پنجاه هزار تومان
۴۹۲۸***۰۹۱۹ یکصد و پنجاه هزار تومان
۷۶۴۶***۰۹۱۲ یکصد و پنجاه هزار تومان
۹۲۵۹***۰۹۳۶ یکصد و پنجاه هزار تومان
۹۳۴۶***۰۹۱۵ یکصد و پنجاه هزار تومان
۵۴۷۹***۰۹۱۲ یکصد و پنجاه هزار تومان
۴۱۵۰***۰۹۱۲ یکصد و پنجاه هزار تومان
۳۷۴۰***۰۹۱۵ یکصد و پنجاه هزار تومان
۸۰۳۰***۰۹۱۳ یکصد و پنجاه هزار تومان
۱۳۷۲***۰۹۱۳ یکصد و پنجاه هزار تومان
۹۳۹۰***۰۹۱۰ یکصد و پنجاه هزار تومان
۰۹۳۴***۰۹۳۵ یکصد و پنجاه هزار تومان
۱۶۶۵***۰۹۱۸ یکصد و پنجاه هزار تومان
۰۶۴۳***۰۹۱۹ یکصد و پنجاه هزار تومان
۵۲۱۴***۰۹۳۵ یکصد و پنجاه هزار تومان
۹۴۰۲***۰۹۱۳ یکصد و پنجاه هزار تومان
۵۷۱۶***۰۹۱۸ یکصد و پنجاه هزار تومان
۷۷۸۰***۰۹۱۸ یکصد و پنجاه هزار تومان
۴۱۳۶***۰۹۱۲ یکصد و پنجاه هزار تومان
۵۲۶۰***۰۹۳۸ یکصد و پنجاه هزار تومان
۷۵۵۸***۰۹۱۱ یکصد و پنجاه هزار تومان
۳۲۶۳***۰۹۱۳ یکصد و پنجاه هزار تومان
۰۱۸۸***۰۹۱۹ یکصد و پنجاه هزار تومان
۴۹۸۹***۰۹۱۵ یکصد و پنجاه هزار تومان
۱۲۱۵***۰۹۱۹ یکصد و پنجاه هزار تومان
۵۸۷۹***۰۹۱۲ یکصد و پنجاه هزار تومان
۶۵۲۳***۰۹۳۶ یکصد و پنجاه هزار تومان
۹۲۴۶***۰۹۱۹ یکصد و پنجاه هزار تومان
۰۱۶۰***۰۹۱۸ یکصد و پنجاه هزار تومان
۰۱۷۱***۰۹۱۲ یکصد و پنجاه هزار تومان
۸۷۶۹***۰۹۳۷ یکصد و پنجاه هزار تومان
۸۹۴۱***۰۹۱۲ یکصد و پنجاه هزار تومان
۶۵۴۱***۰۹۱۳ یکصد و پنجاه هزار تومان
۴۸۵۶***۰۹۱۹ یکصد و پنجاه هزار تومان
۲۰۴۷***۰۹۱۹ یکصد و پنجاه هزار تومان
۴۱۸۱***۰۹۱۰ یکصد و پنجاه هزار تومان
۳۹۶۳***۰۹۱۲ یکصد و پنجاه هزار تومان
۸۱۲۷***۰۹۱۵ یکصد و پنجاه هزار تومان
۸۵۹۸***۰۹۱۹ یکصد هزار تومان
۹۴۲۸***۰۹۱۲ یکصد هزار تومان
۶۴۲۵***۰۹۱۰ یکصد هزار تومان
۶۴۸۷***۰۹۱۰ یکصد هزار تومان
۴۵۹۵***۰۹۱۹ یکصد هزار تومان
۷۴۲۵***۰۹۱۳ یکصد هزار تومان
۶۰۸۰***۰۹۱۵ یکصد هزار تومان
۷۰۹۴***۰۹۱۸ یکصد هزار تومان
۱۱۶۶***۰۹۳۵ یکصد هزار تومان
۷۳۵۶***۰۹۱۳ یکصد هزار تومان
۰۷۶۸***۰۹۱۳ یکصد هزار تومان
۶۵۱۰***۰۹۱۷ یکصد هزار تومان
۴۶۰۷***۰۹۱۹ یکصد هزار تومان
۱۵۵۹***۰۹۱۵ یکصد هزار تومان
۴۷۸۵***۰۹۱۴ یکصد هزار تومان
۶۱۶۷***۰۹۱۶ یکصد هزار تومان
۸۲۰۶***۰۹۹۲ یکصد هزار تومان
۹۷۲۳***۰۹۳۷ یکصد هزار تومان
۸۷۴۳***۰۹۱۶ یکصد هزار تومان
۸۵۳۹***۰۹۱۴ یکصد هزار تومان
۷۱۹۲***۰۹۱۹ یکصد هزار تومان
۰۰۷۶***۰۹۱۶ یکصد هزار تومان
۹۵۶۴***۰۹۱۳ یکصد هزار تومان
۹۰۲۴***۰۹۱۹ یکصد هزار تومان
۹۱۹۶***۰۹۱۹ یکصد هزار تومان
۰۸۳۰***۰۹۱۰ یکصد هزار تومان
۰۵۷۴***۰۹۱۹ یکصد هزار تومان
۱۷۵۰***۰۹۱۰ یکصد هزار تومان
۶۴۹۰***۰۹۱۲ یکصد هزار تومان
۸۲۵۳***۰۹۳۵ یکصد هزار تومان
۲۹۵۸***۰۹۱۹ یکصد هزار تومان
۵۸۹۱***۰۹۱۵ یکصد هزار تومان
۰۰۵۹***۰۹۱۲ یکصد هزار تومان
۷۶۱۸***۰۹۱۹ یکصد هزار تومان
۷۱۰۸***۰۹۳۵ یکصد هزار تومان
۲۵۳۷***۰۹۳۸ یکصد هزار تومان
۰۵۷۰***۰۹۱۹ یکصد هزار تومان
۷۵۱۷***۰۹۱۸ یکصد هزار تومان
۶۶۹۰***۰۹۱۵ یکصد هزار تومان
۵۶۴۹***۰۹۱۰ یکصد هزار تومان
۰۰۸۴***۰۹۱۳ یکصد هزار تومان
۶۸۷۱***۰۹۱۶ یکصد هزار تومان
۷۴۷۳***۰۹۳۷ یکصد هزار تومان
۳۲۷۱***۰۹۹۰ یکصد هزار تومان
۰۳۳۱***۰۹۱۷ یکصد هزار تومان
۹۴۶۹***۰۹۱۴ یکصد هزار تومان
۱۰۰۳***۰۹۱۳ یکصد هزار تومان
۰۸۹۸***۰۹۱۵ یکصد هزار تومان
۷۲۸۹***۰۹۱۹ یکصد هزار تومان
۹۱۰۷***۰۹۱۰ یکصد هزار تومان
۵۰۴۲***۰۹۱۷ یکصد هزار تومان
۴۰۹۵***۰۹۱۹ یکصد هزار تومان
۷۷۴۷***۰۹۱۲ یکصد هزار تومان
۱۸۶۵***۰۹۱۹ یکصد هزار تومان
۲۸۹۳***۰۹۱۹ یکصد هزار تومان
۳۸۰۵***۰۹۱۴ یکصد هزار تومان
۰۷۹۷***۰۹۱۵ یکصد هزار تومان