چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ /۱۹ رجب ۱۴۴۲

مسیر

نشست سرگروه‌های تبلیغی، رؤسای ادارات تبلیغات اسلامی و مجمع نمایندگان طلاب لرستان با معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی