چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ /۱۹ رجب ۱۴۴۲

مسیر

جلسه هم اندیشی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی با معاونت اجتماعی بسیج ناحیه امام حسن(ع) پردیسان