جمعه ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۰ /۲۵ رمضان ۱۴۴۲

مسیر

جلسه اداره اعزام مبلغان و گروه های تخصصی با گروه ها و متخصصان قرآنی