معاون فرهنگی و تبلیغی در دیدار مدیر جدید روابط عمومی تاکید کرد:

ضرورت معرفی ظرفیت های بی نظیر دفتر تبلیغات اسلامی

تاریخ انتشار: 07:35 - 1400/07/07
معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی بـر ضرورت معرفی خروجی ها و ظرفیـت هـای دفتـر تبلیغات اسلامی بـه سایر مجموعه هـا تأکید و تشکیل شـورای روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی را به عنوان یک پیشـنهاد مطرح کرد.

به گزارش خبرنگار بلاغ، حجت الاسلام والمسلمین سعید روستاآزاد در دیدار حجت الاسلام والمسلمین احمد اولیایی "مدیر روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی" با بیان اینکه امروز هیچ دسـتگاه فرهنگی و آموزشی به اندازه دفتر تبلیغات اسلامی ظرفیـت و کارایی ندارد، اظهار داشـت: موفقیت های این دفتر مرهـون عنایات ویـژه و رهنمودهای امـام خمینی ره و رهبـر معظم انقلاب و چهار دهه تـلاش بـوده اسـت. 

وی با اشـاره به توفیقات و ظرفیت های گسـترده تبلیغی، فرهنگی، فضای مجازی، آموزشـی و پژوهشـی دفتـر تبلیغـات اسلامی، اظهـار داشـت: بـدون شـک امـروز دفتـر تبلیغـات اسلامی دارای یـک ظرفیـت بـی نظیـر در عرصـه هـای مختلـف اسـت. 

معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی با بیان اینکه متأسـفانه ظرفیت های بـی نظیـر دفتـر تبلیغـات اسلامی آنگونـه کـه شایسـته مـی باشـد، مـورد معرفـی قـرار نگرفتـه اسـت، بـر ضـرورت معرفـی خروجـی هـا و ظرفیـت هـای دفتـر تبلیغـات اسلامی بـه سـایر مجموعـه هـا تأ کیـد کـرد و افـزود: رهبـر معظـم انقلاب در دیـدار اعضـای دفتـر تبلیغـات اسلامی تأکیـد داشـتند کـه «چـرا در مجموعـه هـای اثرگـذار و مهـم، خبـری از دفتـر تبلیغـات اسلامی نیسـت و مجموعـه هـا شـما را نمـی شناسـند؟» بنابراین مـا باید خروجـی هـای خـود را بـه نهادهـا و دسـتگاه هـای مختلـف عرضـه کنیـم. 

حجت الاسلام والمسـلمین روسـتاآزاد اظهار داشـت: البته برپایی نمایشـگاه دسـتاوردهای 10 ساله دفتر تبلیغات اسلامی در انعکاس بخشی از ظرفیت های این نهاد مقدس اثرگذار بـود، امـا ایـن کافـی نیسـت و بایـد از این دسـت اقدامـات را تقویـت کرد. 

وی بـا تأ کیـد بـر اینکـه روابـط عمومـی دفتـر تبلیغـات اسلامی بایـد عمـده وقـت خـود را صـرف کارهـای محتوایـی کنـد، گفت: البتـه کارهای اطلاع رسـانی و اجرایـی در عرصه روابـط عمومـی مهـم اسـت، امـا نبایـد همـه وقـت خـود را صـرف آن کنیـد. 

دکتر روستاآزاد ضمـن تأکیـد بـر اسـتفاده از ظرفیـت دفتـر تهـران، بـه لـزوم ورود روابـط عمومـی بـه اعـلام مواضـع در مـورد پدیـده هـا و اتفاقـات روز جامعـه اشـاره کـرد و گفـت: روابـط عمومـی بایـد متولـی اعلام مواضع دفتـر در باب موضوعات روز و اتفاقات جامعه باشـد. 

معــاون فرهنگــی و تبلیغــی دفتــر تبلیغــات اسلامی خاطرنشــان کــرد: تـلـاش بــرای منعکـس کـردن ظرفیـت هـای بـی نظیـر دفتـر تبلیغـات اسلامی بـدون ایجـاد دغدغـه در مدیـران و مسـؤلان ایـن نهـاد مقـدس و همـکاری آنهـا امـکان پذیـر نخواهـد بـود، از ایـن رو روابـط عمومـی بایـد بـا ایجـاد ایـن دغدغـه در سـطوح مدیریتـی بـه وظیفـه خود در راسـتای معرفـی سـازمان عمـل کنـد

گزارش تصویری

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • آدرس های صفحه وب و آدرس های ایمیل به طور خودکار به پیوند تبدیل می شوند.