مسیر

تصاویر/نشست کارگروه فرق و ادیان با حضور معاون دفتر تبلیغات و اساتید فرق و ادیان