يكشنبه ۳ مهر ۱۴۰۱ /۲۸ صفر ۱۴۴۴

مسیر

محمود اکبری
براى بيان احكام، در اين شيوه بسيارى از احكام فقهى از زاويه عدد و شماره مورد بررسى قرار گرفته است كه خود مى ‏تواند تنوعى در بيان احكام باشد.
احكام عددى

مقدمه:

بيان احكام در قالب ‏ها و شيوه‏ هاى مختلف مى ‏تواند جاذبه بيشترى براى مخاطبان به ويژه قشر جوان ايجاد كند شيوه عددی شیوه ديگرى است براى بيان احكام، در اين شيوه بسيارى از احكام فقهى از زاويه عدد و شماره مورد بررسى قرار گرفته است كه خود مى ‏تواند تنوعى در بيان احكام باشد.

احكام عددى يك‏

چيز نجس كه عين نجاست در آن نيست اگر زير شيرى كه متصل به كر است‏ يك‏ مرتبه شسته شود پاك مى‏ شود.[۱]

اگر چيز نجس را بعد از برطرف كردن عين نجاست‏ يك‏ مرتبه در آب كر يا جارى فرو ببرند پاك مى‏ شود.[۲]

بر نمازگزار مستحب است بين اذان و اقامه‏ يك‏ قدم بردارد.[۳]

اگر چند غسل بر كسى واجب باشد براى همه آنها يك‏ غسل كافى است.[۴]

يك‏ وجب فاصله در حال ايستاده بين پاهاى مرد مستحب است.[۵]

نمازگزار مى ‏تواند به جاى تسبيحات اربعه‏ يك‏ حمد آهسته بخواند.[۶]

اگر چيزى به غير بول نجس شود چنانچه بعد از برطرف كردن نجاست‏ يك‏ مرتبه آب روى آن بريزند و از آن جدا شود پاك مى ‏گردد.[۷]

اگر چيزى به بول پسر شيرخوارى كه غذاخور نشده نجس شود يك‏ مرتبه آب روى آن بريزند پاك مى‏ شود.[۸]

بين دو نماز جمعه بايد يك‏ فرسخ فاصله باشد.[۹]

سلام واجب نماز يكى‏ از دو سلام آخر نماز است.[۱۰]

اگر چند ميت را مس كند يك‏ غسل كافى است.[۱۱]

حج در تمام عمر يك‏ مرتبه واجب مى‏ شود.[۱۲]

اگر به چيز نجسى كه عين نجاست در آن نيست‏ يك‏ مرتبه باران ببارد پاك مى‏ شود و در فرش و لباس و مانند اينها فشار دادن لازم نيست البته بايد طورى باشد كه بگويند باران مى ‏آيد.[۱۳]

مخرج بول با غير آب پاك نمى‏ شود اگر بعد از برطرف شدن بول‏ يك‏ مرتبه بشويند كافى است.[۱۴]

اگر مخرج غائط را با آب بشويد بايد چيزى از غائط در آن نماند ولى باقى ماندن رنگ و بوى آن مانعى ندارد. و اگر در دفعه اول طورى شسته شود كه ذره ‏اى از غائط در آن نماند دوباره شستن لازم نيست و اگر بخواهد با سنگ پاك كند اگر با يك‏ مرتبه هم غائط برطرف شود كفايت مى ‏كند.[۱۵]

 

مقالات مرتبط :  احكام عددى ۲ احکام عددی ۳ - احکام عددی ۴ -  احکام عددی ۵ - احکام عددی ۶ - احکام عددی ۷ - احکام عددی ۸

 

پی نوشتها:

------------------------------------------

[۱] توضيح المسائل مراجع، ج ۱، م ۱۵۹

[۲] همان، ص ۱۱۳، م ۱۵۹

[۳] همان، م ۹۴۰

[۴] همان، م ۳۸۹

[۵] همان، م ۹۷۷

[۶] همان، م ۱۰۵

[۷] همان، م ۱۶۲

[۸] توضيح المسائل مراجع، م ۱۶۱.

[۹] همان، م ۵۳.

[۱۰] تحرير الوسيله، ج ۱، ص ۱۸۱.

[۱۱] توضيح المسائل مراجع، م. ۵۳۱

[۱۲] همان، م ۲۰۳۶.

[۱۳] همان، م ۳۷.

[۱۴] همان، م ۶۶.

[۱۵] همان، م ۶۷.

نظرات

خوب
ارتباط در ایتا