دوشنبه ۴ مهر ۱۴۰۱ /۲۹ صفر ۱۴۴۴

مسیر

در روش تفسیر آیه به آیه مبلغ می تواند یک سوره را معین کند و آیه به آیه آن را انتخاب کرده و توضیح دهد،در این دست مبلغ برای طرح موضوعات مختلف بازتر است چرا که مباحث مختلفی قابل بیان می باشد .
از موضوعات معارف دین

بحث تفسیر قرآن:

یکی از موضوعات مهم در بحث معارف دین،بیان نکات تفسیری و استفاده از آیات قرآن می باشد.
اگر مبلغ موضوع مورد بحث خود را تفسیر قرآن قرار می دهد،می تواند از این روش ها استفاده کند:

الف: روش تفسیر موضوعی

در این روش مبلغ یک موضوعی را انتخاب می کند و در مورد آن در آیات قرآن تفحص کرده و مطالب مهم را جمع آوری می کند سپس آنها را دسته بندی کرده و به بیان آنها می پردازد،
مثلا: موضوع  نماز و آثار آن در قرآن،عبد الرحمان و صفات آن ،آثار تقوا در دنیا وآخرت و......البته این روش برای برنامه هایی خوب است که پیوسته  باشد.

ب: تفسیر آیه به آیه

در این روش مبلغ می تواند یک سوره را معین کند و آیه به آیه آن را انتخاب کرده و توضیح دهد،در این دست مبلغ برای طرح موضوعات مختلف بازتر است چرا که مباحث مختلفی قابل بیان می باشد .

ج: روش تفسیر تاریخی

در این روش مبلغ می تواند با نگاه تاریخی به قران ،قصه های قران را مورد بحث قرار دهد در طی یک یا چند جلسه قصه ای را از قرآن مطرح کرده و نکات اخلاقی ،اجتماعی، اعتقادی،عرفانی و....آن را متذکر شود
مثلا :داستان پیامبران و یا شخصیت های مهم مثل اصحاب کهف یا ذوالقرنین و.....را محور سخنرانی خود ونکات مورد نیاز و متناسب  با مجلس و مخاطبین را بیان کند.

منبع: اسلامی فر،جعفر،سخن وسخنوری،ص۱۶۷ـ۱۶۹,مشعر،۱۳۹۰
ارتباط در ایتا