يكشنبه ۲۸ دى ۱۳۹۹ /۳ جمادى الآخر ۱۴۴۲

مسیر

نرم افزار تحلیلی از زندگانی سیاسی امام حسن مجتبی علیه السلام

عناوین اصلی کتاب شامل:

سیاست چیست؟؛
زندگانی سیاسی امام حسن علیه السلام در عهد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم؛
زندگانی سیاسی امام حسن علیه السلام در عهد شیخین؛
زندگانی سیاسی امام حسن علیه السلام در عهد عثمان؛
و...