جمعه ۱۵ فروردين ۱۳۹۹ /۹ شعبان ۱۴۴۱

مسیر

نشاط در خانواده

خانواده را یک سیستم بدانیم، یعنی اگر قرار است یکی از محصولات این خانواده نشاط و شادابی باشد، هیچکدام از اعضاء سیستم بی تاثیر نیستند مثلا نمی توان گفت اگر پدر فضای خانه را شاداب کرد، دیگران نقشی ندارند؛ بنابراین نشاط داشتن و نداشتن در خانه به همه اعضای خانواده بر میگردد به دلیل اینکه یک قانون کلی داریم و آن این است که هیجانات مسری هستند؛ یعنی اگر یک نفر افسرده شود، همه کسانی که با او ملاقات می کنند خود به خود متاثر می شوند و یا اگر دوست شما وقتی از دور با شادابی می آید ناخودآگاه این شادابی به شما نیز منتقل می شود.

بنابراین اگر قاعده مسری بودن هیجانات را بپذیریم، اگر از یکی از اجزا خانواده نشاط و شادابی شروع بشود به دیگران هم سرایت می کند،‌ و این نشاط در سیستم مستلزم همدلی است؛ اگر شخصی در خانواده توانایی همدلی را داشته باشد می تواند از یک فضای ناشاد هم شادابی درست کند به شرط آنکه با طرف مقابل همراه شده و او را به سمت نشاط و شادابی هدایت کند.