پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ /۱۳ محرم ۱۴۴۴

مسیر

دریافت ویدئو

یکی از ویژگی های مبلغ از نگاه قرآن آگاهانه سخن گفتن است؛ قرآن کریم می فرماید: « لا تقف ما لیس لک به علم » از چیزی که علم و آگاهی و دانایی نداری، پیروی نکن چه رسد به اینکه بخواهی مردم را به پیروی دعوت کنی؛ در همین زمینه حدیث هم داریم: « لا تقل ما لا تعلم » به چیزی که نمیدانی و برای خودت حل نشده، ورود پیدا نکن زیرا « فتتهم بما تعلم » آن هایی را هم که بلدی زیر سوال می رود.

ارتباط در ایتا