پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ /۱۳ محرم ۱۴۴۴

مسیر

دریافت ویدئو

قرآن کریم می فرماید: « قولوا للناس حسنا » دقت کنید که قرآن کریم چقدر از الفاظ نیکو، زیبا و حساب شده برای تبیین مطالب  استفاده می کند، همین تعبیر در قرآن آمده است: « هدوا الی الطیب من القول » سخنان پاکیزه استفاده کنید.

 

ارتباط در ایتا