جمعه ۲۱ مرداد ۱۴۰۱ /۱۴ محرم ۱۴۴۴

مسیر

مأموریت:

«شناسایی، جذب، اعزام و ارائه خدمات تبلیغی به مبلغان نخبه»

شرح وظايف:

تهیه وپیشنهاد سياست‎ها،راهبردها و خط‎مشي‎ها، اهداف و برنامه‎های تبلیغ نخبگانی در چارچوب سياست‎هاو برنامه‎هاي كلان دفتر به مدیر کل امور تبلیغی ؛
تهیه و پیشنهاد شاخص‌ها و معيارهاي مبلغ نخبه؛
شناسایی ،جذب، ساماندهي و فراهم‌آوردن زمينه‌هاي تبليغي مناسب براي آنان ؛
انجام مصاحبه از مبلغان نخبه براساس ضوابط مصوب؛
سطح­ بندی، طبقه­بندی و ارتقای گروه تبلیغی مبلغان نخبه؛
نظارت و ارزيابي عملكرد مبلغان نخبه؛
ارائه خدمات تبلیغی به مبلغان نخبه؛
تهيه، تدوين و بررسي مقررات، آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي موردد نیاز و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي و تكميلي به مدیر کل امور تبلیغی؛
تهيه و تنظيم گزارش‌هاي عملكرد اداره اعزام مبلغان نخبه و ارسال به مدیر کل امور تبلیغی؛
تهيه و تنظيم بودجه سالانه اداره اعزام مبلغان نخبه و ارسال به مدیر کل امور تبلیغی؛
انجام سایر وظايف محوله از سوی مدیر کل امور تبلیغی.

ارتباط در ایتا