شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ /۱۵ محرم ۱۴۴۴

مسیر

دریافت ویدئو

در سخنرانی گاهی مستمعین همه یكنواخت هستند گاهی مختلف هستند، گاهی دانشگاهی دارد، تحصیل كرده است، بی‌سواد است نمی‌شود یك مطلب علمی را مطرح كرد یا باید مطلب علمی را به زبان ساده بیان بكند كه آن كسی كه سواد ندارد هم بفهمد نمی‌شود برای همة عوام صحبت كرد و همه خواص صحبت كرد باید مطالب به گونه‌ای باشد كه هر دو دسته بهره ببرند و تنها نظر آن مخاطب نبایستی تأمین بشود باید انسان ببیند در آن شرایط و فضا چه چیزی مهم و اهم است این را از قبل می شود با یك ارزیابی انسان به دست بیاورد چه نیاز است همان را مطرح كرد.

ارتباط در ایتا