دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۸ /۱ جمادى الآخر ۱۴۴۱

مسیر

در جامعه جهانی معاصر که با عجله تمام به سمت فقر فرهنگی و اخلاقی می تازد و توسعه فناوری نه تنها نتوانسته از سرعت آن بکاهد بلکه خود به مکملی شتاب دهنده در این روند رو به قهقرا تبدیل شده است، وجود بیدارگرانی از ...

منبع: منبر پیش شماره اول، تیر ۱۳۹۰

فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
PDF icon ۵۴۱.pdf۳۹۳.۰۳ کیلوبایت