مسیر

کامیون تبلیغی چند طلبه جوان

تبلیغ دین به شیوه ای نامعمول ولی جذاب... این حکایت چند طلبه جوان است که از فرصت این شب هاهای رمضان برای تبلیغ دین اسلام استفاده می کنند... / کامیونی در شهر به حرکت می افتد که سرنشینان آن چند جوان طلبه و روحانی می باشند... مقصد یکی از اماکن تفریحی شهر... کامیون که به مقصد می رسد با چند تغییرات ساده تبدیل به یک صحنه می شود...

دانلود حجم
دریافت فایل ۷.۸۶ مگابایت