چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰ /۳ جمادى الأول ۱۴۴۳

مسیر

باید زاویه دیدمان را نسبت به رسانه، از خوش بینی و بدبینی به واقع بینی تغیر دهیم؛
خوشبینی فقط به فرصت ها و مزایای این فضا، توجه می کند؛ و بدبینی فقط به تهدیدها؛ اما واقع بینی فرصت و تهدید را کنار هم در این فضا در نظر می گیرد.
برنامه ریزی مناسب باعث پیشرفت می شود.        
خوشبینی و بدبینی مخاطب را منفعل نگه می دارد؛ ولی واقع بینی فعال نگه می دارد.
باید سواد رسانه ای آموزش داده شود تا فضا واقع بینانه بررسی شود.
در نهایت این راهکارها ما را نسبت به فضای مجازی واکسینه می کند.

 

ارتباط در ایتا