مسیر

معایب پژوهش دستی

اول محدود بودن منابع و عدم دسترسی به منابع بیشتر؛ فرد تک تک بخواهد کتاب ها را مطالعه کند زمان بر است و منابع نیز محدود است.
دوم تعداد کم تحقیقات و خروجی های علمی؛ سالها و ماهها زمان می برد تا اطلاعات بر روی کاغذ جمع آوری شود.

 

دانلود حجم
دریافت فایل ۵.۷۸ مگابایت