مسیر

معرفی نمونه هایی از نرم افزارهای ابزاری

اگر هدف از تولید نرم افزار ارائه نرم افزار مورد نیاز پژوهش در تحقیق باشد، بدون داشتن محتوا، یک نرم افزار ابزاری داریم. مثل فیش نگار، نرم افزار پایگاه تنافس، نرم افزار مدیریت استناد پژوهیار، نرم افزار ورد، وان نوت و دیگر نرم افزارهای موجود.

دانلود حجم
دریافت فایل ۴.۹۴ مگابایت