مسیر

مدیریت استرس نه حذف استرس

ما نباید همتمان این باشد که با وجود این استرس های مختلف در زندگی ، آنها را از خودمان حذف کنیم ؛ بلکه باید مقابل فشارهای روانی مقاوم تر بشویم...مثل ترس از ارائه سخنرانی... که نباید به دنبال ترک آن باشیم بلکه خودمان را برای کارهای بزرگ قوی تر کنیم...

دانلود حجم
دریافت فایل ۶.۷۳ مگابایت