رییس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان:

عمده تهاجم امروز دشمن حمله به مرزهای فرهنگی و علمی است

تاریخ انتشار: 11:31 25-07-1396
متأسفانه به تهاجم علمی پرداخته نشده و سیستم فناوری ما که از ملزومات آن است بسیار ضعیف عمل می کند و برای پیاده شدن قرآن در اجتماع کار جدی علمی صورت نگرفته است.
حجت الاسلام محمد قطبی

بــه گــزارش بلاغ به نقل از روابط عمومی دفتــر تبلیغــات اسلامی اصفهــان، حجت الاسلام والمســلمین محمــد قطبــی در مراســم تجلیــل از خانــواده شــهدا و  ایثارگــران طلاب مؤسســه آمــوزش عالــی حــوزوی مجتهــده امیــن اصفهــان گفــت: افــراد بــرای رســیدن بــه قــرب و کمــال ســه دســته هســتند، دســته اول افــراد زاهــد هســتند کــه بــا زهــد پیشــگی بــه درجــات معنــوی مــی رســند، زاهــد کســی اســت کــه بــا  رهــا کــردن بعــد دنیایــی زندگــی ســعی مــی کنــد خــودش را بــه بعــد اخــروی برســاند ولــی همــه مســیر ایــن نیســت.
حجــت الاسلام والمســلمین قطبــی افــزود: دســته دوم شــامل افــراد عالم می شود، عالم از طریــق بهــره گرفتــن از دنیــا و امــور مــادی ِــم مــی شــود، خــودش را بــه درجــه کمــال مــی رســاند.
رییــس دفتــر تبلیغــات اسلامی اصفهــان مجاهدان را دســته ســوم از انســان هــای در تلاش بــرای رســیدن بــه قــرب الهــی و  کمــال دانســت و اظهــار داشــت: مجاهــد کســی اســت کــه در راه خــدا جهــاد مــی کنــد، جهــاد او بــا تــرک دنیــا و بهــره گیــری  از دنیــا نیســت، بلکــه بــا فداکــردن هــر آنچــه کــه دارد در ایــن مســیر گام بــر مــی دارد، حضــرت اباعبــدلله الحســین(ع) در روز  عاشــورا فرمودنــد «اگــر بقــای اسلام در شــهادت مــن اســت، پــس ای  شمشــیرها جــان مــرا فــرا بگیریــد»، مجاهــدان در  این مســیر حرکت می کنند.
وی ابــراز داشــت: فــرد زاهــد فقــط بــه فکــر نجــات خویــش اســت و فــرد عالــم بــه درجــه عالــی رســیده و دیگــران نیــز مــی  تواننــد بــه علــم او دســت یابنــد و بــه درجــات بــالا برســند، تــا ایــن مرحلــه عالم از زاهد برتــر اســت، امــا مجاهــد وقتــی بــه  درجــه جهــاد مــی رســد افــزون بــر اینکــه خــودش بــه درجــه بــالا رســیده و دیگــران از او بهــره مــی برنــد، شــعاع برکــت او بــه  طــور طبیعــی در جامعــه وجــود دارد، پــس درجــه مجاهــد از همــه بالاتــر اســت.
حجــت الاسلام والمســلمین قطبــی تصریــح کــرد: البتــه دارا بــودن هــر ســه درجــه بــرای انســان بســیار عالــی اســت، امــام خمینــی (ره)  هنگامــی کــه عالمــی بــه شــهادت مــی رســید از او بــه بزرگــی یــاد مــی کردنــد.
رییــس دفتــر تبلیغــات اسلامی اصفهــان بیــان داشــت: مجاهــد بــرای طــی مســیر از یــک وضــع عرفــی بایــد خــود را بــه کرامــت  برســاند و طــی مســیر بــا مجاهــدت بــا معادلاتــی فــوق معــادلات طبیعــی و مــادی اســت و فــرد مجاهــد بایــد دارای قابلیتــی  باشــد کــه ایــن مســیر را بــه ســرعت طــی کنــد، خداونــد در قــرآن کریــم مــی فرمایــد؛جهــاد حــق الله اســت و بایــد خالصانــه و مخلصانــه فقــط بــرای خــدا باشــد.
وی عمــده تهاجــم امــروز دشــمن را حملــه بــه مرزهــای فرهنگــی و علمــی دانســت و اظهــار داشــت: ایــن در حالــی اســت  کــه اکثریــت افــراد از تهاجــم علمــی غافلنــد، متأســفانه بــه تهاجــم علمــی پرداختــه نشــده و سیســتم فنــاوری مــا کــه از  ملزومــات آن اســت بســیار ضعیــف عمــل مــی کنــد و بــرای پیــاده شــدن قــرآن در اجتمــاع کار جــدی علمــی صــورت  نگرفتــه اســت، در حــال حاضــر میــدان جنــگ مــا در ایــن عرصــه اســت و بایــد  خدمــات بســیاری در ایــن زمینــه صــورت  گیــرد.
حجــت الاسلام والمســلمین قطبــی افــزود: ذهــن مــا قــادر بــه درک مقــام بــالای شــهیدان نیســت و خانــواده هــای ایــن بــزرگان مایــه برکت مؤسســه بانــو مجتهــده امیــن هســتند.
در ابتــدای جلســه، ســرکارخانم جمشیدیان همسرشــهید مدافــع حــرم شــهید موســی جمشــیدیان بــه بیــان خاطراتــی از ایــن  شــهید بزرگــوار  پرداخــت.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • آدرس های صفحه وب و آدرس های ایمیل به طور خودکار به پیوند تبدیل می شوند.