پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ /۱۳ محرم ۱۴۴۴

مسیر

دریافت ویدئو

- آدم ها هر چه قدر سنشان کمتر باشد ارتباط غیر کلامی برای آنها پر رنگ تر است ؛ بچه ها بیشتر به ارتباطات غیر کلامی نیازمند هستند و با آنها آرامش کسب می کنند.
- بچه ها تا یک سنی ، هیچ کلمات برای آنها ارزش و مفهوم ندارند ، بلکه با نوازش و نگاه و محبت و توجه ناراحتی هایشان کم خواهد شد.
- برای آرام کردن و یا متقاعد کردن و یا ابراز دوست داشتن به آنها ، کلام و گفتار خیلی بی تاثیر می باشد ؛ بلکه با نوازش و بغل کردن و بوسیدن به راحتی می توان محبت را به آنها انتقال داد ؛ پس هیچ گاه نباید در مقابل بچه ها استدلال یا گفتار و بحث گفته شود ، که این موارد فایده خیلی کمی خواهد داشت.

ارتباط در ایتا