مسیر

تأثیرات واکنش هیجانی (۲)

- بعد هیجانی بیشترین و سریعترین تغییرات را در دیگر ابعاد مختلف انسان بوجود می آورد.

دانلود حجم
دریافت فایل ۷.۴۳ مگابایت