شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۰ /۱۸ جمادى الآخر ۱۴۴۳

مسیر

مراسم اختتامیه یازدهمین دوره فن رثاء و خطابه و افتتاح دوره جدید در دارالشفاء

ارتباط در ایتا