مسیر

صوت/ استاد گنجی -مبلغ باید بت شکن باشد نه بت ساز