شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱ /۲۶ شوال ۱۴۴۳

مسیر

نرم افزار شناخت حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)

نرم افزار شناخت حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)

نرم افزار شناخت حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)

عناوین اصلی کتاب شامل:

متن و ترجمه حدیث عرض دین؛

مقدمه؛

پیش درآمدی برعرض دین؛

شرح حدیث عرض دین

ارتباط در ایتا