چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ /۱۹ محرم ۱۴۴۴

مسیر

نرم افزار امام جواد(ع) تجسم صلابت

 امام جواد(ع) تجسم صلابت

عناوین اصلی کتاب شامل:

مقدمه؛
عصر تهاجم عقیدتی؛
امام جواد و انتقام از قاتلان حضرت زهرا؛
خطبه کوبنده؛
مبارزه با حدیث سازان؛
مبارزه با لهو و لعب؛
قضاوت امام و شکست فقهای درباری؛
و...

ارتباط در ایتا