جمعه ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۰ /۲۵ رمضان ۱۴۴۲

مسیر

نرم افزار چکیده تاریخ پیامبر اسلام(ص)

عناوین اصلی کتاب شامل:

اجداد رسول خدا؛
حوادث مهم در دوران جوانی، قبل از بعثت؛
مقدمات هجرت و آشنایی با اهل یثرب؛
سال اول هجرت؛
سال دوم هجرت (سنه الامر)؛
سال سوم هجرت؛
سال چهارم هجرت؛
سال پنجم هجرت (سنه الاءحزاب )؛
و...