سه شنبه ۱۷ تير ۱۳۹۹ /۱۶ ذو القعدة ۱۴۴۱

مسیر

مأموریت:

ارتقای سطح فرهنگ و معارف دینی جامعه؛
توانمند سازی مبلغان کارآمد و مورد نیاز عرصه دینی کشور؛
تدوین و پایش نقشه جامع اعتقادی – تبلیغی کشور؛
هماهنگی، راهبردی، نظارت و مدیریت کلان توسعه فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی دفترتبلیغات اسلامی.

شرح وظایف:

پیشنهاد سیاست های کلان و برنامه های بلند مدت فرهنگی و تبلیغی به ریاست دفتر تبلیغات اسلامی، با مشورت و همکاری واحد های ذیربط دفتر.
هماهنگ سازی برنامه ها و قوانین و مقررات حوزه فعالیت های فرهنگی تبلیغی به منظور هم افزایی فعالیت های فرهنگی و ترویجی دفتر تبلیغات اسلامی.
نظارت بر حسن اجرای سیاست ها، برنامه های مصوب و قوانین و مقررات فرهنگی تبلیغی دفتر.
تطبیق برنامه و بوجه سالیانه واحد های مختلف دفتر با سیاست های مصوب حوزه فعالیت های فرهنگی و تبلیغی و ارائه به مراجع ذیربط جهت طی مراحل تصویب خواهی.
اتخاذ تدابیر لازم جهت اعمال هماهنگی و هم افزایی فعالیت های فرهنگی و تبلیغی دفتر.
مدیریت تحقق مطالبات و درخواست های فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی.
تهیه، تنظیم و پیشنهاد برنامه و بودجه حوزه معاوت در چارچوب خط مشی های فرهنگی تبلیغی دفتر.
برنامه ریزی جهت تخصصی سازی امر تبلیغ در چارچوب مأموریت های مصوب.
فراهم آوردن امکانات لازم برای انجام فعالیت های تبلیغی.
طراحی، استقرار و بهسازی نظام فعالیت های فرهنگی و تبلیغی دفتر.
بررسی و شناسایی نیازها، فرصت ها، ظرفیت ها و اولویت های فرهنگی تبلیغی دفتر بر اساس آسیب شناسی انجام شده.
انجام مطالبات و گردآوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز جهت تدوین و پایش مستمر نقشه اعتقادی و تبلیغی کشور.
ارزیابی کیفی و بررسی و بازخوردگیری از آثار و پیامدهای فعالیت های مراکز فرهنگی و تبلیغی دفتر در جامعه و نظام.
ارتقای سطح دانش، بینش و مهارت مبلغان.
جذب، پذیرش، اعزام و پشتیبانی مبلغان در عرصه های گوناگون.
تأمین نیازهای حتوایی مبلغان و مخاطبان براساس نیازسنجی های انجام شده.
حمایت از گروه های تبلیغی، تشکلهای فعال حوزوی، مبلغان نخبه و متخصص و ایجاد سازوکار مناسب تشویق آنان.
تدوین برنامه های مناسب جهت مقابله با فعالیت های فرق، ادیان و عرفانهای نوظهور.
مطالعه و بررسی شیوه ها و ابزارهای نوین تبلیغی و ایجاد ساز و کار مناسب جهت بکارگیری آن تسط مبلغان.
ساماندهی مشارکتهای مردمی برای تشویق و ترغیب اقشار مختلف جامعه در امر تبلیغ.
تولید و عرضه محصولات تبلیغی مطابق نیازای جامعه و نظام اسلامی.
همکاری با دستگاه ها، موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه فعالیت های فرهنگی تبلیغی براساس ضوابط مصوب.