دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۹ /۱۰ صفر ۱۴۴۲

مسیر

دلایل جالب حجاب

دریافت ویدئو

درباره حجاب و عفاف من طرحم در تلوزیون این هست که : یکی اینکه میگم خانووم ها آیا زنی روی کره زمین سراغ دارید که بگه که من ۹۸ درصد شوهرم منو دوست داره و ۲ درصد یک زن دیگر را دوست دارد؟ ؛ درصورتی که معلومه هیچ زنی اجازه نمی دهد که شوهرش اینطور باشد پس ای خانوم ها چرا ...