جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ /۱۳ شوال ۱۴۴۱

مسیر

اگر معاد نباشد اجر شهید در دنیا چطور داده شود؟

دریافت ویدئو

دلیل دوم معاد عدل خداوند است ... / مردم دو دسته هستند : خوب و بد .../ در دنیا جزا و پاداش کامل نیست به ۷ دلیل ... / اگر خدا بخواهد به کسی که شهید شده پاداش بدهد چطور توو این دنیا به او بدهد در حالی که ...