پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ /۱۳ محرم ۱۴۴۴

مسیر

دریافت ویدئو

اگر قرار شد مسئولی را رد کنیم ، طوری رد نکنیم که نابود بشه ... / یه خاطره ی جالبی را استاد قرائتی درباره سید ابوالحسن اصفهانی نقل می کند که در رابطه با تخلّف یکی از نماینده های ایشان .../مواظب باشیم اگر کسی رو عزل کنیم طوری نباشه که احساس کنه که به درد هیچ کاری نمی خوره ...

ارتباط در ایتا