مسیر

تعریف فضای مجازی و اهمیت آن

فضای مجازی محیطی است که اشیا و اطلاعات و داده ها به صورت فیزیکی و ملموس وجود ندارد.
باید اول ضرورت و اهمیت فضای مجازی یعنی کار کردن در فضای مجازی را با جان و دل قبول کنیم تا بعد بتوانیم کارهایی در این فضا انجام بدیم.
آقای قرائتی آیاتی درباره فضای مجازی آوردند.
در آیه ۶۷ سوره یوسف حضرت یعقوب به پسرانش موقع ورود به مصر گفتند از یک در وارد نشوید بلکه از درهای مختلف وارد شوید؛ یعنی برای داشتن جوان ها نمی توان تنها از یک راه وارد شد؛ یعنی به جز راه فضای فیزیکی مثل مساجد باید از تمام امکانات فضای مجازی استفاده کنیم.
ودر آیه ۴سوره ابراهیم ما پیامبری را جز به زبان قومش نفرستادیم و امروز فضای مجازی زبان نسل جوان است و بسیاری از اطلاعات خود را از این فضا جمع می کنند مردم دائما از فضای مجازی استفاده می کنند.

دانلود حجم
دریافت فایل ۳۵.۴۶ مگابایت